WP_20140402_018

Hanke 2014

HELMO on monikulttuurisuusprojekti, jonka tavoitteena on edistää kulttuurienvälistä vuoropuhelua sekä kulttuurista ymmärrystä erilaisten aktiviteettien kautta eri paikkakunnilla. Tavoitteena on myös lisätä kolmansien maiden kansalaisten yhteiskunnallisia valmiuksia sekä edistää kaksisuuntaista kotoutumista. 

WP_20140402_018

Project 2014

HELMO is a multicultural education project aiming to increase multicultural dialogue and cultural understanding via a range of activities in different cities. The project aims to foster the involvement of third country nationals in Finland and to promote two-way integration.

WP_20140321_029

HELMO -työpajat

HELMO -projektin monikulttuurisuustyöpajat perustuvat elämyksellisyyteen ja oman ymmärryksen laajentumiseen.
1) koulutetut maahanmuuttajataustaiset, suomen kielellä toimivat työpajaohjaajat – ja artistit
2) elämyksellinen ja osallistava koulutus, joka toteutetaan luovilla menetelmillä
3) käytännön harjoituksia ja työkaluja käytettäväksi omassa työssä
4) mahdollisuus dialogiin ja kokemusten jakamiseen
5) työpajaosallistujien tarpeista nousevat teemat

Työpajojen kohderyhmänä ovat eri alojen ammattilaiset, kuten sosiaali- ja päivähoidon työntekijät sekä kolmansien maiden kansalaiset.

WP_20140321_029

HELMO -workshops

HELMO -project´s multicultural workshops are based on experiential participation and expanding one´s comprehension.
1) educated, Finnish speaking workshop teachers and artists with immigrant background
2) memorable and participatory workshop with creative methods
3) practical exercises and tools to use at one´s own work
4) possibility to dialogue and sharing experiences
5) themes that arise from the needs of participants

Workshops are targeted to the workers with different professional fields such as social and day care workers as well as to the third country nationals.

WP_20140402_002

Muu toiminta

HELMO -projekti pyrkii edistämään monikulttuurisen pääkaupunkiseudun kehittymistä järjestämällä monikulttuurisuusnäyttelyitä sekä avoimia seminaareja, joissa tuodaan esille mm. kotoutumiseen ja rasismiin liittyviä teemoja. Seuraa päivityksiä tulevista tapahtumista!

WP_20140402_002

Other activities

HELMO-project aims to promote the development of multicultural metropolitan area by providing multicultural exhibitions and open seminars with themes of integration, racism etc.
Follow our posts about upcoming events!